משרד עורכי דין דיני עבודה, אריק שלו ושות'

      עברית |  English |  русский |  العربية
חפש באתר:
search
 
תחומי עיסוק המשרד >>
דיני עבודה - דיני נזיקין
פורום דיני עבודה
עורכי דין דיני עבודה
זכויות עובדים
פיטורים
פיטורין בהריון
הודעה מוקדמת
פיצויי פיטורין
הלנת שכר
פירוק חברות
הסתדרות
חוקי עבודה
חוזה עבודה
דמי הבראה
דמי מחלה
הטרדה מינית בעבודה
איזור לחברים
דיני נזיקין - ביטוח לאומי
תאונת עבודה
נכות כללית
נפגעי פעולות איבה
אובדן כושר עבודה
ביטוח לאומי
תאונות דרכים
משהב"ט- קצין תגמולים
חברות ביטוח
נזקי גוף
ועדה רפואית
פטור ממס הכנסה
גמלת ניידות
מידע לעובד
מידע למעסיק
מידע משפטי
לקסיקון דיני עבודה

חשוב לדעת

גובה שכר המינימום

גובה שכר המינימום החודשי נכון ל- 2018, הוא 5,300 ₪ לחודש.

החזר נסיעות

החזר הנסיעות המירבי ליום, עומד על 22.60 ש"ח ליום.

גובה דמי הבראה

שווי יום הבראה במגזר הפרטי עומד על- 378 ש"ח ליום, ובמגזר הציבורי הוא עומד על 423 ש"ח לכל יום הבראה (מעודכן לאוגוסט 2017)דיני עבודה   >  פיצויי פיטורין

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין

תשלום לקופת תגמולים או קרן פנסיה במקום פיצויי פיטוריםמספר מדרגים:1695 דירוג ממוצע:4.8
סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין

פיצויי פיטורים מהווים זכות בסיסית, אם לא החשובה ביותר, לעובד אשר מסיים את עבודתו אצל מעסיק בנסיבות בהן הינו זכאי לקבלם (בסעיפים 4-11 של חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 1963).

פעמים רבות, כאשר יש הסכם קיבוצי או חוזה אישי מטיב המסדיר זאת, מפריש המעסיק לאורך תקופת העבודה של העובד את כספיי הפיצויים לקופת תגמולים או קרן פנסיה (6% משכר העובד)- וכך ביום פיטוריו של העובד- עומדים לזכות עובד כספיי קופת הפיצויים המהווים "כביכול" 72% מסכום הפיצויים המלא לו זכאי העובד, ועל המעסיק להשלים את היתרה.

ישנם הסכמים קיבוציים ואישיים המיטיבים עוד יותר עם העובד וקובעים כי על המעסיק להפריש לקרן הפיצויים כספים בשיעור 8.33% משכרו של העובד, המהווים "כביכול" 100% מסכום הפיצויים.

המילה "כביכול" מסייגת את גובה הפיצויים בגין אותן הפרשות, משום ששיעור הפיצויים הסטטוריים הינם בגובה שכר חודש העבודה האחרון המלא של העובד במכפלת השנים של העובד במקום העבודה- הדבר נכון הן לעובד במשכורת (מכוח החוק) והן לעובד בשכר (מכוח התקנות).

כך נוצר מצב, שכאשר הופרשו לעובד כספים בשיעור 6% משכרו וגם כאשר הופרשו לו כספים בשיעור 8.33% משכרו כנדרש על פי חוק פיצויי פיטורין, לאורך כל תקופת העבודה, הם אינם מכסים את מלוא כספיי הפיצויים להם זכאי העובד מכוח החוק- משום שלרוב העובד זוכה לשדרוג בשכרו לאורך תקופת העבודה אצל המעסיק ושכרו החודשי האחרון גבוה משכרו הממוצע אצל המעסיק.

במצב זה נכנס סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים הקובע כדלהלן:

"תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן ביוצא באלה, לא יבוא במקום
פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעביד והעובד
ובמידה שנקבע, או אם תשלום כאמור אושר בצו על-ידי שר העבודה והרווחה
במידה ואושר.
"

לאור סעיף זה מובן כי הפרשות המעסיק לקופת הפיצויים נעשית "על חשבון" פיצויי הפיטורים הסטטוטורים ועליו יהיה להשלים את היתרה במועד הקובע.

הסיפא של סעיף 14 (חוק פיצויי פיטורין) הנ"ל קובעת כי ישנם מקרים בהם יחשבו הפרשות המעסיק לקופת הפיצויים כתשלומים "במקום" פיצויי הפיטורים. נטל ההוכחה כי התובע אינו זכאי לפיצוי פיטורים כיוון שהתמלאו תנאי סעיף 14 מוטל במלואו על המעסיקות (ר' דב"ע נד/23-3 חיים פרינץ נ' נתי גפן, פד"ע כו, 547).

המקרה הראשון הינו כאשר נקבע כך מפורשות בהסכם קיבוצי החל על הצדדים.

המקרה השני הינו כאשר התשלום האמור אושר על ידי שר העבודה והרווחה. מעסיקות רבות משתמשות באישור הכללי של שר העבודה מיום 30.6.98 בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת הביטוח במקום פיצויי פיטורים.

אלא שאישור זה מותנה בשלושה תנאים על פי ההיתר הכללי יש צורך להוכיח, כי עובד חתם על הסכמתו להסדר כאמור, כי המעסיק חתם מראש על ויתורו על כל זכות להחזר כספים כפי שמפורט בסעיף 2 לאישור הכללי (הפרשת כספים בשיטת ה"שגר ושכח"). כמו כן, יש להוכיח כי תשלומי המעביד לקופה אינם פחותים מאחד מאלה המנויים באישור.

לעיתים נוצר מצב בו העובד נדרש לחתום על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין מול הקופה ובכך להסכים כי הפרשות המעסיק לקופה יהיו במקום פיצויי הפיטורים, אולם, המעסיק אינו חותם כי הינו מוותר על זכותו להחזרי כספיי הקופה- וכך כאשר העובד מבקש להתפטר מעבודתו, המעסיק מבקש "לשמור לעצמו" את כספיי הקופה מכיוון שלא נתן את ויתורו בכתב.

הסכמת הצדדים בנוגע לגורל כספיי הפיצויים גם כאשר כשאין מדובר בפיטורים או בהפסקת עבודה אגב זכאות לפיצויים, נתונה לפרשנות גמישה.

בבג"צ 846/93 יעקב ברק נ' בית הדין לעבודה, פ"ד נא (1) 12, פורשה הסכמת הצדדים להעניק לעובד כספים שנצברו בפוליסת ביטוח עם הפרישה מהעבודה "מכל סיבה שהיא" כהסכמה שצריך להתחשב בה בנסיבות הפרישה.

לעיתים בית הדין מתחשב ב"הקשר התעשייתי", בנוהג במקום העבודה, בתנאי הפוליסה, בתקנות מס הכנסה אך בעיקר באומד דעת הצדדים כדי להכריע למי שייכים כספיי הקרן במקרה של פרישה מהעבודה אשר אינה מזכה בפיצויי פיטורים.

ככל שהסכמת הצדדים אינה מפורשת, כך תגבר נטיית בית הדין להביא בחשבון נתונים שישקפו כוונה משתמעת של הצדדים, הנלמדת בעיקר מהתכלית האובייקטיבית של עצם ביצוע ההפקדות השוטפות בקרן הפיצויים (י' לובוצקי, "סיום יחסי עבודה", הוצאת ניצן מהדורה 2004, פרק 20 עמ' 14).

הדברים הללו גם מתיישבים עם ההלכה לפיה שעה שנשללו מהעובד פיצויי פיטורים מחמת מעשה זה או אחר שעשה, אין פירוש הדבר שהוא מפסיד את הכספים שנצברו לזכותו בקרן לטובת פנסיה (ר' ע"ע 300345/97 חי שאול נ' בזק בע"מ, פסק דין מיום 13.04.03).

כך במקרה בו קיימת חתימה של הצדדים על סעיף 14, אף אם אין הסכמה מפורשת בכתב של המעסיק לויתור על הכספים (כנדרש עפ"י האישור הכללי)- יש לראות בכך ויתור מכללא של המעסיק על כספיי הפיצויים אשר הופרשו לקופה, כדי לשמר את תכלית חתימתם על סעיף 14 ועל מנת למנוע מהמעסיק לתפוס את החבל משני קצוותיו- לא להיות מחוייב להשלים את כספיי הפיצויים במצב של פיטורים לאור הסכמתו של העובד לסעיף 14 מול הקופה, ולבקש לשמור את כספיי הקופה לרשותו במקרה של התפטרות העובד.

חשוב לציין כי בעייה זו כביכול אינה קיימת אצל צדדים אשר אימצו את אישור השר הכללי מלפני 30.6.98, מכיוון שבו לא היה קיים את התנאי כי המעביד יוותר על כספיי הקופה, ובנסיבות בהם נפסקת עבודת העובד עקב התפטרות שאינה מזכה בפיטורים- המעביד יהא זכאי לקבל את ערך פדיון הפיצויים של הפוליסה. אומנם נשאלת השאלה מה דין מעסיק אשר חתם על התחייבות להפקדה בהתאם לסעיף 14 לפני שנת 98 והוא ממשיך להפקיד לאחר פרסום התיקונים. לא ברור האם בית הדין יחייבו לשחרר את קרן הפיצויים חרף העובדה שלא חתם על הסכמתו וחרף העובדה שהתיקון היה מאוחר לחתימתו.

על מנת למנוע אי וודאות במקרים בהם המעביד לא חתם על ויתור (לנוכח האישור מ- 98) והצורך בפרשנות תכליתית של כוונת הצדדים בכל מקרה בו אין הסכמה מפורשת- נכון יהיה כי שר העבודה יסדיר כללים חדשים למתן אישור הנותנים מענה הולם למצב זה.

 חשוב לציין, כי כניסת צו ההרחבה הכללי לביטוח פנ

עדכון אחרון: 14/1/2014 16:26


גירסה להדפסה שתף עם חבריך בפייסבוק שתף עם חבריך בפייסבוק הוסף למועדפים

 כתבות נוספות בנושא פיצויי פיטורין

זכאות לפיצויים למתפטר
זכאות לפיצויים למתפטר

פסק דין חדש של בית המשפט המחוזי, היכה גלים לאחרונה ברשת כשכותרות העוסקות בפסק הדין פירשו באופן מוטעה כי בעקבות פסק הדין עובדים אשר יתפטרו יהיו זכאים לפיצויי פיטורים באופן אוטומטי.גל פיטורים בחברת אינטל

חברת אינטל מבצעת גל פיטורים המוני בעולם. כיצד הפיטורים באינטל ישראל ישפיעו על המשק הישראלי? אילו פיצויים יקבלו העובדים שיפוטרו? פיטורים בחברת אינטל יכולה להשפיע על זכויות עובדים בישראל


מתי קיים סיכון לשלילת פיצויי פיטורים?
מתי קיים סיכון לשלילת פיצויי פיטורים?

פיצויי פיטורים הם זכות יסוד של העובד ומטרתם להוות משענת בתקופה בה העובד אינו מתפרנס ולהבטיח כי ידו של המעסיק לא תהיה קלה מדי על הדק הפיטורים. עם זאת, ישנם מקרים בהם הפרת משמעת של העובד תגרור ניסיון לשלול באופן חלקי או מלא את הפיצויים, סקרנו עבורכם חלק מהמקרים הללו וכיצד מתייחסת אליהם הפסיקה.


חישוב שכר לפיצויי פיטורין
חישוב שכר לפיצויי פיטורין

חוק פיצויי פיטורים - רכיבים לפיצויים


רכיב גמול ניהול מהווה חלק מהשכר הקובע לפיצויי פיטורין
רכיב גמול ניהול מהווה חלק מהשכר הקובע לפיצויי פיטורין

בית הדין הארצי דן לאחרונה בערעורו של מנהל מחלקת ניירות ערך זרים בבית ההשקעות "אילנות בטוחה" שעסק בשאלה האם יש לכלול רכיב גמול ניהול בשכר הקובע לצורך פיצויי פיטורין.


נטישת מקום עבודה
נטישת מקום עבודה

מהי נטישה ומתי היא עשוייה להוות עילה לשלילת פיצויי פיטורין והודעה מוקדמת


על מנת להוכיח כי התקיים נוהג במקום העבודה יש להוכיח כי הוא חל על רוב העובדים
על מנת להוכיח כי התקיים נוהג במקום העבודה יש להוכיח כי הוא חל על רוב העובדים

פסיקה חדשה של בית הדין לעבודה קובעת כי יש להתייחס לתורת הנוהג בזהירות יתרה וכי יש להוכיח את הן את קיום הנוהג והן את פרטי תוכנו.


תיקון 25 לחוק פיצויי פיטורין
תיקון 25 לחוק פיצויי פיטורין

אושר תיקון חדש לחוק פיצויי פיטורין, מעתה זכויות העובד ישמרו למשך חצי שנה מיום הפיטורין


סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין
סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין

תשלום לקופת תגמולים או קרן פנסיה במקום פיצויי פיטוריםזכויות בהחלפת מעסיק

מהם זכויות עובדי שמירה ואבטחה לאחר הפסד מכרז.


פרמיה כרכיב לחישוב פיצויי פיטורים
פרמיה כרכיב לחישוב פיצויי פיטורים

מתי פרמיה נחשבת כחלק מהשכר הקובע לצורך פיצויים פיטורים?


הכללת שכר עבור עבודה בשבת בחישוב פיצויי פיטורין
הכללת שכר עבור עבודה בשבת בחישוב פיצויי פיטורין

האם יש לכלול את השכר עבור עבודה בימי שבת - בשיעור 100% - במסגרת השכר הקובע לצורך תשלום זכויות סוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.
לפגישה כללית ללא התחייבות
מלא/י את פרטיך ואת פרטי הפנייה ונחזור אליך במהירות:

* נושא הפנייה:
* הודעה:
* שם מלא:
* אי מייל:
* טלפון: נייד: 
נושא

שם

טלפון

אימיילחדשות דיני עבודה

פגיעה נפשית הוכרה כפגיעה בעבודה

בית הדין לעבודה הכיר בפגיעה נפשית של מאבטח כפגיעה בעבודה ב"ל 61269-07-13

השכר הממוצע במשק

השכר הממוצע ע"פ סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי נכון ליום 1.1.2019 עומד על סך של 10,139 ש"ח.

קנס של 65,000 ש"ח למעסיק שהפלה עובדת עקב הריונה

בית הדין האזורי לעבודה בחיפה הטיל על קיבוץ עין הכרמל קנס מנהלי כבד עקב הפליית עובדת ואי קידומה בשל הריונה.31/01/2011

שכר המינימום עלה

שימו לב- שכר המינימום התעדכן ועומד כעת על 5,300 ₪ חודשי לעובד מעל גיל 18- 29.12 ₪ שעתי.

שבוע העבודה קוצר.

שבוע העבודה קוצר.
שבוע העבודה קוצר מ- 43 שעות שבועיות ל - 42 שעות שבועיות.

משרדנו מגייס!

לסניף משרדינו בירושלים וברמת גן, דרושים עורכי דין מצויינים למשרה קבועה ומתאגרת. קורות חיים ניתן לשלוח ל office@law-shalev.co.il תוך ציון המשרה המבוקשת בכותרת.