משרד עורכי דין דיני עבודה, אריק שלו ושות'

      עברית |  English |  русский |  العربية
חפש באתר:
search
 
תחומי עיסוק המשרד >>
דיני עבודה - דיני נזיקין
פורום דיני עבודה
עורכי דין דיני עבודה
זכויות עובדים
פיטורים
פיטורין בהריון
הודעה מוקדמת
פיצויי פיטורין
הלנת שכר
פירוק חברות
הסתדרות
חוקי עבודה
חוזה עבודה
דמי הבראה
דמי מחלה
הטרדה מינית בעבודה
איזור לחברים
דיני נזיקין - ביטוח לאומי
תאונת עבודה
נכות כללית
נפגעי פעולות איבה
אובדן כושר עבודה
ביטוח לאומי
תאונות דרכים
משהב"ט- קצין תגמולים
חברות ביטוח
נזקי גוף
ועדה רפואית
פטור ממס הכנסה
גמלת ניידות
מידע לעובד
מידע למעסיק
מידע משפטי
לקסיקון דיני עבודה

חשוב לדעת

גובה שכר המינימום

גובה שכר המינימום
גובה שכר המינימום החודשי נכון ל- 2020, הוא 5,300 ₪ לחודש. 30/03/2020

החזר נסיעות

החזר נסיעות
החזר הנסיעות המירבי ליום, עומד על 22.60 ש"ח ליום. 30/03/2020

גובה דמי הבראה

גובה דמי הבראה
שווי יום הבראה במגזר הפרטי עומד על- 378 ש"ח ליום, ובמגזר הציבורי הוא עומד על 432 ש"ח לכל יום הבראה (מעודכן למרץ 2020)30/03/2020

עובדת הרה שפוטרה זכתה ב- 120,000 ש"ח פיצויי לאחר חמישה חודשי עבודה

עובדת הרה שפוטרה זכתה ב- 120,000 ש
לאחרונה פסק בית הדין פיצויי בסך 120,000 ש"ח בגין פיטורין של אישה הרה בניגוד לחוק שיוויון הזדמנויות בעבודה.30/03/2020

גם חילונים יוכלו לבחור שלא לעבוד בשבת

גם חילונים יוכלו לבחור שלא לעבוד בשבת
תיקון חוק שעות העבודה והמנוחה - סירוב לעבוד ביום המנוחה, תיקן עיוות אשר חייב עובדים אשר אינם מעוניינים לעבוד בשבת להצהיר כי הם דתיים שומרי מצוות.30/03/2020דיני עבודה   >  זכויות עובדים - כל מה שרציתם לדעת

זכויות עובדים בתקופת אי כושר עבודה

זכויות עובדים בעת פגיעה בעבודה / תאונת עבודהמספר מדרגים:2482 דירוג ממוצע:4.9
זכויות עובדים בתקופת אי כושר עבודה

 אי כושר עקב מחלה או תאונת עבודה

איסור על פיטורים בתקופת מחלה: 

סעיף 4א. לחוק דמי מחלה פיטורים בתקופת הזכאות לדמי מחלה (תיקון –3, 2009) קובע כי :

(א) מעביד לא יפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, במהלך תקופת הזכאות לדמי מחלה הצבורה לו לפי חוק זה או לפי הסכם קיבוצי, וזאת עד לתקופת הזכאות המקסימלית לפי סעיף 4.

(ב)הוראות סעיף זה לא יחולו באחד מאלה:

(1)המעביד נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים לפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001, בטרם נעדר העובד עקב מחלתו;

(2)מקום עבודתו של העובד פסק מלפעול או שהמעביד הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל.

משמעות סעיף קטן (ב) (1) כי אם נתן המעביד הודעה מוקדמת לפיטורים בטרם נודע לו על מחלתו של העובד או על כך שהלה מתעתד לצאת לחופשת מחלה בשל כך, לא יחול הסעיף על המעביד ומועד סיום יחסי עובד מעביד יחול בהתאם למועד הניתן בהודעה המוקדמת לפיטורים גם אם הוא קודם למיצוי ימי המחלה שנצברו לטובת העובד.

חפיפה בין תקופת אי כושר לבין הודעה מוקדמת לפיטורין והתפטרות

בפסק דין בע"ע 383/07 קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים א.ש. בע"מ בניהול מיוחד נ' לסלי פנחס וניט ושופרסל בע"מ, התייחס בית הדין הארצי לסוגיית הפיטורים במהלך חופשת מחלה וקבע כי ניתן לפטר עובד השוהה בתקופת אי כושר והמקבל דמי מחלה אולם יש לאפשר לו למצות את ימי המחלה בתשלום הצבורים לרשותו, בטרם קביעת מועד סיום יחסי עובד מעביד. 

בפסק הדין נקבע כי:

"דמי מחלה נועדו לאפשר לעובד שאינו כשיר לעבודתו מחמת מצב בריאותי לקוי, להמשיך ולקבל את שכרו, כולו או חלקו, בתקופת אי הכושר.."  "...על מעסיק אשר עובדו חלה, לאפשר לו למצות את כל ימי המחלה הצבורים לזכותו מכוח החוק, טרם ניתוק יחסי עובד-מעסיק"

באשר למתן הודעה מוקדמת לפיטורים בהמהלך תקופת אי כושר בהם מקבל העובד דמי מחלה,

ישנה פרשנות לסוגיית החפיפה בין הודעה מוקדמת לפיטורים לבין תקופת מחלה, לפיה, בשל היעדר התייחסות מפורשת של בית הדין בפסק דין בע"ע 383/07 קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים א.ש. בע"מ בניהול מיוחד נ' לסלי פנחס וניט ושופרסל בע"מ לסוגיית החפיפה בין התקופות, ניתן להסיק כי אין מניעה לחפוף בין תקופת ההודעההמוקדמת לפיטורין לבין תקופת ההיעדרות עקב מחלה.

עם זאת, אנו סבורים כי פרשנות זו לוקה בחסר על רקע הסתירה הקיימת בין מהות מטרת ההודעה המוקדמת כפי שזו מובאית בדברי ההסבר להצעת החוק  לבין תקופת היעדרות על רקע מחלה או תאונת עבודה:

"חיוב שני הצדדים ליחסי העבודה יאפשר למי מהם להתכונן לסיום היחסים ולחפש מקום עבודה או מעביד חלופיים. מעביד אשר לא ייתן הודעה מוקדמת לעובד שבכוונתו לפטר יחויב בפיצויים." (הצעת חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2000)

בפסק דין שניתן לאחרונה על ידי בית הדין האזורי בתל אביב עב (ת"א) 2942/07 ‏ רוני אלבר נ' רו"ח יעקב ירון, התייחס בית הדין למהות זכות ההודעה המוקדמת לפיטורים באומרו כי:

"מטרת דמי המחלה היא לאפשר לעובד שאינו כשיר לעבודתו להמשיך ולקבל את שכרו, כל עוד הוא סובל ממצב בריאותי לקוי.

כאשר עובד אינו כשיר לעבודתו, ממילא גם אין הוא כשיר לחיפוש אחר עבודה חלופית, עת פוטר מעבודתו הנוכחית.

על כן, חפיפה בין תקופת ההודעה המוקדמת לפני פיטורים ובין חופשת המחלה של עובד, פירושה, בהכרח, כי העובד יפסיד אחת משתי הזכויות הללו – את זכותו לחפש אחר מקום עבודה חלופי, כשהוא עודנו עובד ומקבל שכר, או את זכותו להחלים ממחלתו, תוך שהוא עדיין מקבל שכר. "

 

פיטורים בתקופת אי כושר עקב תאונת עבודה או פגיעה בעבודה

אין איסור מפורש המופיע בתוך דיני עבודה, לפטר עובד שעבר תאונת עבודה ומקבל דמי פגיעה.

 

הודעה מוקדמת לעובד המצוי בתקופת אי כושר עקב תאונת עבודה או פגיעה בעבודה

באשר לחפיפת הודעה תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורין עם תקופת אי כושר עקב תאונת עבודה, בפסק דין דב"ע נו/3-9 נצחונה פומרנץ נ' נשיונל מוד בע"מ ערעור לבית הדין הארצי לעבודה, קבע בית הדין כי לא ניתן לחפוף בין תקופת קבלת דמי פגיעה לבין תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורין מבלי לפצות את העובד בחלף הודעה מוקדמת. לדברי בית הדין:

" ... דרך חישוב הפיצוי תמורת ההודעה המוקדמת חייבת להיות אחידה, בכל המקרים, ואין לתת למי שהפר את החוזה שלא לשאת בתוצאות ההפרה.

המשיבה אינה צריכה ליהנות מן העובדה שהמערערת קיבלה מן המוסד לביטוח לאומי דמי פגיעה."
(
דב"ע נו/3-9 נצחונה פומרנץ נ' נשיונל מוד בע"מ)

זכויות צוברות וותק בעת היעדרות עקב תאונת עבודה/ פגיעה בעבודה

יחסי עובד מעביד נשמרים במהלך תקופת היעדרות בשל אי כושר עבודה עקב תאונת עבודה או פגיעה בעבוד, אולם אין מדובר ביחסי עבודה מלאים ולכן רק חלק מהזכויות ימשיכו לצבור וותק:

 • פיצויי פיטורין –  לפי תקנות פיצויי הפיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964 , סעיף 10 הפסקות שאינן באות במנין לעניין קביעת סכום הפיצויים, 10(4): "הפסקה מחמת תאונה או מחלה, למעט תקופת הפסקה כאמור שעבורה זכאי העובד לתשלום מכוח היותו עובד, על פי חוק, הסכם קיבוצי, חוזה עבודה או נוהג ושלא תעלה על 30 יום לשנת עבודה, עם זכות צבירה." משמעות הסעיף, הוא שהוותק לצורך חישוב פיצויי פיטורין אינו כולל היעדרות עד 30 יום לצורך מחלה. ימי ההיעדרות מעבר ל- 30 הימים המוזכרים בחוק יכללו לצורכי הפיצויים.   
 • חופשה שנתית – לפי חוק החופשה השנתית, במניין ימי החופשה לא יובאו בחשבון ימי היעדרות בשלאי יכולת לעבוד מחמת תאונה או  מחלה. בנוסף מכיוון שהחופשה השנתית היא פונקציה של העבודה בפועל, לא ייצברו ימי חופשה בתקופה בה מצוי העובד באי כושר עקב פגיעה או תאונה.
 •  דמי הבראה - מכיוון שתקופת אי כושר עקב תאונת עבודה או פגיעה בעבודה המוכרת על ידי הביטוח הלאומי מזכה את העובד בדמי פגיעה, ויחסי עובד מעביד ממשיכים להתקיים אולם מבלי שישתכר העובד ממקום עבודתו, ניתן לראות תקופה זו כחל"ת. צו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש, סעיף 6(ה) קובע כי לקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב העדרות בשל חופשה ללא תשלום.
 • דמי מחלה – תקנה 4 בתקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה) -1976 מפרטת את הפסקות העבודה שמזכות בדמי מחלה ואינה כוללת מצב של אי כושר עבודה עקב תאונה או מחלה ולפיכך ניתן להסיק כי בתקופה זו לא נצברות זכויות וותק לצרכי דמי מחלה.
 • הפרשות לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים קופת גמל או קרן השתלמות 
  אין התייחסות בחוק להפרשות אלו בתקופת היעדרות עקב פגיעה בעבודה או תאונת עבודה.
  ישנה פרשנות הגורסת כי ניתן להסיק מכך שהחוק אינו מתייחס מפורשות להפרשות אלו ולכן לא חלה חובה על המעסיק להמשיך ולהפריש לקרן הפנסיה, ביטוח המנהלים, קופת הגמל או קרן ההשתלמות בתקופה זו.
  עם זאת, קיימים מקרים כגון שמירת הריון, בהם ממשיכים להתקיים יחסי עובד מעביד אולם השמירה משולמת על ידי הביטוח הלאומי. במקרה זה המעסיק מחוייב להמשיך ולהפריש לקרן פנסיה, ביטוח מלים קופת גמל או קרן השתלמות. לפיכך לעניות דעתנו הסוגייה שנויה במחלוקת ועודנה נתונה לפרשנות.

 

עדכון אחרון: 12/8/2012 9:39


גירסה להדפסה שתף עם חבריך בפייסבוק שתף עם חבריך בפייסבוק הוסף למועדפים

 כתבות נוספות בנושא זכויות עובדים - כל מה שרציתם לדעת

זכויות עובדים בתקופת אי כושר עבודה
זכויות עובדים בתקופת אי כושר עבודה

זכויות עובדים בעת פגיעה בעבודה / תאונת עבודה


מה קורה כאשר נבצר מעובדים להגיע לעבודה עקב אסון טבע?
מה קורה כאשר נבצר מעובדים להגיע לעבודה עקב אסון טבע?הכר את תלוש השכר שלך
הכר את תלוש השכר שלך

עפ"י תיקון לחוק הגנת השכר, מחויב המעסיק לספק לעובדיו תלוש שכר חודשי.


עבודת נוער
עבודת נוער

עבודת נוער מוגדרת כעבודתו של מי שמלאו לו 14 שנים וטרם מלאו לו 18. לאחר גיל 18 ייחשב העובד בוגר ויחולו עליו שלל דיני העבודה המתייחסים לעובדים מן המניין.


מתי מותר למעסיק לקרוא את התכתובת של עובדיו
מתי מותר למעסיק לקרוא את התכתובת של עובדיו

פסק דין בית הדין הארצי לעבודה: חדירה לדוא"ל עובד- מה אסור ומה מותר


אפליה מחמת גיל בשוק העבודה
אפליה מחמת גיל בשוק העבודה

במציאות החיים המודרנית בה כוח העבודה הולך ומתבגר, יש להגביר את המודעות לקיומה של אפליה מחמת גיל. קיימים תחומים רבים בהם עובד מבוגר מופלה לרעה מחמת גילו, החל משלב הקבלה לעבודה ועד לפרישתו או פיטוריו. המציאות הישראלית, עדיין משקפת את הגישה הסטריאוטיפית שמעסיקים מעדיפים עובדים צעירים.


עבודת נוער בחופשת הקיץ
עבודת נוער בחופשת הקיץ

חלק גדול מבני הנוער יצאו לעבוד בחופשת הקיץ, עבור רבים זו תהיה פגישתם הראשונה עם המעסיקים ועם שוק העבודה בכלל. מאמר זה יסקור את זכויותיהם של בני הנוער והחובות שיחולו על המעסיקים בבואם להעסיק אותם. חשוב לדעת כי, במקרה של הפרת זכויות של נוער על ידי מעסיקים בחופשת הקיץ ניתן לפנות בתלונה אל משרד העבודה והרווחה או אל הסתדרות הנוער העובד והלומד.


מועד סיום יחסי עובד- מעביד בהליכי פירוק זמני
מועד סיום יחסי עובד- מעביד בהליכי פירוק זמני

חברת קומגייטס נקלעה לקשיים, וביום 20.5.03 הוציאה את עובדיה לחופשה ללא תשלום, וזאת ללא הסכמתם. ביום 12.6.03 ניתן צו פירוק זמני לחברה, וביום 17.8.03 אישר ביהמ"ש את בקשת המפרק הזמני להוציא מכתבי פיטורין לעובדי החברה (התובעים).פיצויי בסך 15,000 ש"ח לעובד שלא נמסרה לו הודעה לעובד

חודש אוגוסט נתקבל עדכון חקיקה לחוק הודעה לעובד אשר קבע כי ניתן לפסוק פיצויים לדוגמא בסך של עד 15,000 ש"ח כנגד מעסיקים אשר נמנעו ביודעין ממסירת הודעה לעובד במהלך פרק הזמן במוקצב לכך בחוק.


"חוק השירותים"
"חוק השירותים"בית הדין קובע: יחסי עובד מעביד בין קיבוצניק לבין הקיבוץ
בית הדין קובע: יחסי עובד מעביד בין קיבוצניק לבין הקיבוץ

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת נתן לאחרונה פסק דין הצהרתי בשאלת קיומם של יחסי עובד מעביד בין אבי בן- אהרון, חבר קיבוץ תל יוסף לקיבוץ. בפסיקתו קבע בית הדין כי בניגוד להלכה הרווחת כי לא מתקיימים יחסי עובד מעביד, השינוי שחל באופיו של הקיבוץ משנה את מסכת היחסים שבין החבר לקיבוץ.


89,000 ש"ח פיצוי בגין עגמת נפש עקב יחסי עבודה עכורים בין עובדת למנהל שלה
89,000 ש"ח פיצוי בגין עגמת נפש עקב יחסי עבודה עכורים בין עובדת למנהל שלה

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב פסק לאחרונה פיצויי של 89,000 ₪ לעובדת מרשם האוכלוסין בגין עגמת נפש שנגרמה לה עקב יחסי עבודה עכורים בינה לבין מנהל הלשכה בה עבדה ועקב הפרת חובתו לספק לה סביבת עבודה סבירה.


מה דינה של היעדרות מהעבודה עקב הסופה
מה דינה של היעדרות מהעבודה עקב הסופה

אזרחי מדינת ישראל ממעטים להתמודד עם פגעי מזג אויר, אולם מפעם גם אנחנו נוכחים ליכולתם של איתני הטבע לשבש את המהלך התקין של חיינו ולהסב לנו נזקים רבים.


עליה במחירי התחבורה הציבורית 2014
עליה במחירי התחבורה הציבורית 2014

2014 נפתחה כמו בכל שנה בסימן גזרות כלכליות חדשות. השנה בין הגזירות, התייקרות משמעותית במחירי התחבורה הציבורית.חוקי העבודה יחולו גם בשטחים

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה החלת דיני העבודה על שטחי יו"ש.תיקון 22 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה

הממשלה אישרה - גם הפליה על יסוד מקום מגורים - תיחשב מנוגדת לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה ולפיכך אסורה.


מה אפשר לעשות כשמתעמרים בך בעבודה?
מה אפשר לעשות כשמתעמרים בך בעבודה?

אם נחשפת לצעקות, קללות, השפלות, השמצות והאשמות שווא בעבודה, אינך לבד! מחקרים מראים שאחד מתוך כל 4 עובדים ייחשף לאלו במהלך עבודתו. למכלול הפגיעות הללו יש שם, התנכלות או התעמרות בעבודה.פיצוי של 60,000 ש"ח ללא הוכחת נזק לעובד שהתנכלו לו

אף כי טרם עבר חוק הנוגע להתנכלות תעסוקתית, בית הדין מפעיל את סמכותו ופוסק פיצויי ללא הוכחת נזק ממוני, בעזרת רכיב עגמת הנפש.פיטורין בהיריון – עכשיו גם בכנסת

בעוד פיטורים בהריון מהווים מגיפה, פיטורים בהריון בכנסת לא קורים כל יום.


חופשת לידה – עכשיו גם לאבות
חופשת לידה – עכשיו גם לאבות

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את החוק שמאשר חופשת לידה גם לאבות.הצעת חוק חדשה: גופים ציבוריים יחויבו להעסיק בעלי מגבלויות

הצעת חוק חדשה שעברה בקריאה שנייה ושלישית קובעת כי גופים גדולים המעסיקים יותר מ-100 עובדים יחויבו להעסיק לפחות 5% מהעובדים, עובדים בעלי מוגבלות.זכויות עובדים בעמותות

שומרים גם על זכויות העובדים בעמותותהכר את המושג: עבירות פליליות בדיני עבודה
זכויות עובדים בפירוק ובפשיטת רגל של מעסיק - תקופת הקורונה

עסקים רבים מוצאים עצמם בימים אלו מול התחייבויות משמעותיות למשכירים ולספקים של סחורה אשר בפועל בשל המצב אין באפשרותם להפעיל את העסק ולמכור את הסחורה. מצב זה עשוי מהר מאוד להכניס רבים מהספקים למצב של חדלות פירעון אשר יוביל לפיטורי עובדים. מה יעשו העובדים ביום שאחרי?
לפגישה כללית ללא התחייבות
מלא/י את פרטיך ואת פרטי הפנייה ונחזור אליך במהירות:

* נושא הפנייה:
* הודעה:
* שם מלא:
* אי מייל:
* טלפון: נייד: 
נושא

שם

טלפון

אימיילחדשות דיני עבודה

אחוזי נכות בביטוח הלאומי

אחוזי נכות בביטוח הלאומי
סקירה קצרה של אופן ביצוע חישוב אחוזי נכות בביטוח הלאומי.30/03/2020

זכות לדמי אבטלה וערעור על החלטת הביטוח הלאומי

זכות לדמי אבטלה וערעור על החלטת הביטוח הלאומי
מתי קיימת זכאות לדמי אבטלה ומה ניתן לעשות במקרה של דחיית תביעה לדמי אבטלה על ידי המוסד לביטוח לאומי30/03/2020

פגיעה נפשית הוכרה כפגיעה בעבודה

פגיעה נפשית הוכרה כפגיעה בעבודה
בית הדין לעבודה הכיר בפגיעה נפשית של מאבטח כפגיעה בעבודה ב"ל 61269-07-1330/03/2020

השכר הממוצע במשק

השכר הממוצע במשק
השכר הממוצע ע"פ סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי נכון ליום 1.1.2020 עומד על סך של 10,551 ש"ח.30/03/2020

קנס של 65,000 ש"ח למעסיק שהפלה עובדת עקב הריונה

קנס של 65,000 ש"ח למעסיק שהפלה עובדת עקב הריונה
בית הדין האזורי לעבודה בחיפה הטיל על קיבוץ עין הכרמל קנס מנהלי כבד עקב הפליית עובדת ואי קידומה בשל הריונה.30/03/2020

שכר המינימום עלה

שכר המינימום עלה
שימו לב- שכר המינימום התעדכן ועומד כעת על 5,300 ₪ חודשי לעובד מעל גיל 18- 29.12 ₪ שעתי. 30/03/2020

שבוע העבודה קוצר.

שבוע העבודה קוצר.
שבוע העבודה קוצר ל - 42 שעות שבועיות. במקרה שעובד מבצע מעל סך של 42 שעות שבועיות מגיע לו תשלום של שעות נוספות בהתאם לחוק. במקרה זה יש לבדוק שעות נוספות גם ברמה היומית. בשבוע קצר של 5 ימים, מגיע לעובד 30/03/2020

דרוש עורך דין מצוין (משרה 262)

דרוש עורך דין מצוין (משרה 262)
לסניף משרדינו ברמת גן, דרושים עורכי דין מצויינים למשרה קבועה ומאתגרת. קורות חיים ניתן לשלוח ל arik.shalev@law-shalev.co.il תוך ציון המשרה המבוקשת בכותרת.30/03/2020